Admitere 2021 la Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu

Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu aşteaptă elevii dornici de performanță școlară și sportivă să se înscrie la cursurile unităţii de învăţământ. 96 de locuri sunt prevăzute pentru clasele a IX-a, ce cuprind 3 CLASE – PENTRU ELEVII CE VOR FI LEGITIMAȚI LA LPS:  (ATLETISM, HANDBAL, FOTBAL) şi 1 CLASĂ MOZAIC : PENTRU ELEVI-SPORTIVI LEGITIMAȚI LA ALTE CLUBURI DECÂT CELE ALE LICEULUI, PE DIFERITE DISCIPLINE SPORTIVE

 

Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul şcolar 2021 – 2022, se desfăşoară conform următoarelor prevederi:

Înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:

Existenţa avizului medical, cu specificaţia „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 (zece) zile lucrătoare înainte de înscriere (condiţie eliminatorie);

 

Existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie): carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali (în copie conformă cu originalul);

Adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic (document original/scanat);

Adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani şcolari, după caz, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti, zonale/regionale/municipiul Bucureşti sau naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

Adeverinţă (document original/scanat) de la unitatea de învăţământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V – VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiţie eliminatorie);

Pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au media generală cel puţin 7 (şapte) la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V – VIII;

Nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V – VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;

În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii finale de admitere (MFA) egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • locul 1 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa.
 • locul 2 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
 • locul 3 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
 • participarea, în unul din ultimii trei ani competiţionali, la Campionatele naţionale organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
 • carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali;
 • adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic;
 • participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
 • participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele regionale/zonale/municipiul Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
 • participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
 • media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; l) nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale; m) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale;
 • participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele regionale/zonale/municipiul Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
 • participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
 • media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; l) nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale; m) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale;
 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;
 • nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale.

 

CALENDAR

7-14 iunie 2021 – Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Iași sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 2 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.

15-18 iunie 2021 – Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini.

18 iunie 2021 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

14 iulie 2021 – Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

Printre beneficii se numără: participarea la mobilități în străinătate prin proiecte ERASMUS+, în domeniul sportiv, în colaborare cu alte licee de profil sportiv, din țară sau obținerea certificatului de calificare, nivelul 4, INSTRUCTOR SPORTIV însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass. Obținerea certificatului de calificare oferă posibilitatea încadrării într-un post de instructor sportiv, administrator baze sportive sau organizator de competiții.